Skip to main content

Igår intog statsminister Ulf Kristersson och justitieminister Gunnar Strömmer scenen på Forumtorget för att svara på frågor kring våldsvågen i Uppsala. Platsen var väl vald utifrån Forumtorgets arbete med att skapa trygghet på offentliga platser. Fler sociala insatser behövs för att öka samhällsengagemanget mot gängkriminalitet och andra brott. AMP-modellen engagerar offentlig sektor, näringsliv och invånare för att öka tryggheten.

Onsdag 8 november livesände SVT, Upsala Nya Tidning och P4 Uppland intervjuer med politiker, organisationer och berörda kring våldsvågen staden drabbats av. 
Statsminister Ulf Kristersson och justitieminister Gunnar Strömmer diskuterade bland annat angiverilagen, utvisningar och hårdare tag. Det är viktigt att denna typ av insatser kompletteras och balanseras med proaktiva brottsförebyggande initiativ som tar sin utgångspunkt i att våra gator och torg tillhör alla och att alla ska känna sig trygga att mötas och vistas där.

AMP FRÄMJAR SOCIALT ANSVARSTAGANDE
Centrum för AMPs lokala platsorganisationer i Uppsala och Haninge har som uppdrag att levandegöra otrygga platser för att skapa trygghet vilket leder till att brott såsom stöld, skadegörelse och rån minskar. Arbetet sker i dialog med invånare och besökare samt genom en mängd olika aktiviteter till olika målgrupper för att alla ska känna sig välkomna. När en grupp dominerar en plats känner andra sig inte trygga. Tack vare bemanning på platsen sker en kontinuerlig dialog med invånarna vilket skapar ett ökat samhällsengagemang och främjar socialt ansvarstagande. I Dagens Industri 27 oktober 2023 lyfter Centrum för AMPs ordförande, Fredrik Reinfeldt, AMP-modellen som metod för att bevara vårt öppna samhälle:

“Det offentliga rummet måste göras attraktivt, rent och väl omhändertaget. När olika aktiviteter erbjuds kommer fler medborgare att komma till platsen och stanna kvar längre än de tänkt. Där andra människor är vill alla andra också vara. En spiral sätts igång, människor fungerar som magneter för varandra. Blandningen ger känslan av att alla har en plats, det bygger trygghet.”

SMÅ BROTT KAN LEDA TILL ATT OMRÅDEN FÖRFALLER OCH ATT KRIMINELLA NÄTVERK TAR ÖVER
AMP-modellen har visat positiva resultat för både ökad trygghet och minskad brottslighet i både Uppsala och Haninge. Modellen är byggd utifrån internationellt välbeprövade teorier som broken windows och av erfarenheter som Business Improvement Districts och New Yorks torgomvandlingsprogram – New York Plaza Program. Utgångspunkten är att de små brotten spelar stor roll då de leder till större brott om de inte stävjas. Områden i förfall leder till att invånare undviker platserna vilket riskerar att kriminella nätverk tar över.

INTE ÄNNU ETT KORTSIKTIGT PROJEKT
Som enda aktör i Sverige arbetar Centrum för AMP med en helhetslösning av aktiviteter, evenemang, aktivering och gestaltning på platser som är bemannade året runt. Modellen både förankrad i teori och praktik samt gynnar både affärs- och samhällsnytta. En av framgångsfaktorerna är samarbetet med kommun, fastighetsägare och andra aktörer med såväl kommersiella som samhälleliga intressen och att den lokala platsorganisationen har mandatet över platsen.

“Vi har nu byggt upp flera års erfarenhet av professionell evidensbaserad platsaktivering. Att vi fått förtroendet att ha mandat över våra platser är ovärderligt och leder till att vi både kan vara snabbfotade, leverera långsiktigt och kostnadseffektivt. Detta är social hållbarhet i praktiken som vi direkt ser ger resultat”, säger Helena Olsson, VD för Centrum för AMP.

UPPLEVELSEN AV STÖRANDE BETEENDEN HAR MINSKAT MED ÖVER 30 PROCENT OCH SKADEGÖRELSEN MED 40 PROCENT PÅ ETT ÅR
I Haninge har arbetet mätts och utvärderats av forskningsinstitutet RISE utifrån fyra parametrar; attraktivitet, trygghet, meningsfulla aktiviteter och social mångfald. Samtliga parametrar förflyttats i rätt riktning. Som ett komplement till undersökningen genomfördes även en enkätundersökning riktad till boende i närområdet. Innan starten upplevde 42 procent att folk beter sig respektlöst/störande vid Haninge entré och 2023 hade siffran minskat till 28 procent. 2022 upplevde 59 procent att det förekom skadegörelse eller klotter vid Haninge entré vilket 2023 har minskat till 33 procent.

Om Centrum för AMP
Centrum för AMP är en idéburen organisation som levandegör offentliga platser för att skapa trygghet, gemenskap och ett ökat samhällsengagemang för att minska brottsligheten.
Året runt arrangeras kostnadsfria aktiviteter såsom musik, sport, dans och konst som är tillgängliga för alla på Forumtorget i Uppsala och Haninge entré. Verksamheten finansieras av fastighetsägare, kommuner och andra aktörer som alla har ett gemensamt mål att öka tryggheten. Arbetet är evidensbaserat och mäts och följs upp kontinuerligt.

Om AMP – Affärs- och MedborgarPlatsmodellen) 
Affär står för betydelsen av att samarbeta med kommersiella aktörer
Medborgare understryker vikten av att platsen ska vara tillgänglig för alla invånare och besökare
Plats betonar att vi agerar på en geografiskt begränsad yta såsom ett torg eller stråk

Foto: David Willebrand