Skip to main content
AMP-MODELLEN

En modell för utveckling av offentliga rum

Affärs- och medborgarplatsmodellen (AMP-modellen) är en platsutvecklingsmodell som handlar om att skapa trevliga och trygga platser.

Förkortningen AMP

Affär står för nödvändigheten av att ha kommersiella krafter närvarande på en plats för att få den levande och inbjudande. Med medborgare markeras att det är fråga om att skapa offentliga rum som är tillgängliga för alla. De värden som skapas genom dessa rum ska komma alla till del. Med plats betonas själva platsens betydelse och nödvändigheten av att skapa en levande attraktiv samhällsmiljö där människor vill uppehålla sig.

AMP-modellen i praktiken

Centrum för AMPs modell för platsutveckling utgår från beprövade platsutvecklingsmodeller i ett internationellt perspektiv, bland annat organisationen PPS i USA och staden New Yorks torgomvandlingsprogram New York Plaza Program.
Skillnader i samhällsstruktur, rättssystem och klimat mellan olika länder innebär dock att man inte rakt av kan implementera en framgångsrik platsutvecklingsmodell från ett annat land i Sverige.

Arbetet med att ta fram en färdig arbetsmetod för svenska förhållanden sker huvudsakligen genom studier av fysisk platsutveckling. Sedan 2021 arbetar Centrum för AMP med platsutveckling i samarbete med kommuner och lokala fastighetsägare. Arbetet bedrivs i form av pilotstudier under de två första åren, med gemensam avsikt att därefter fortsätta samarbetet tillsvidare. Verksamheten är resultatinriktad och följs upp med vetenskapliga metoder.

Den legala strukturen vid varje plats är ett avtalsbaserat partnerskap mellan Centrum för AMP och aktuell kommun samt mellan Centrum för AMP och de lokala fastighetsägarna kring platsen.

Gemensamt definierade mål fastställs och Centrum för AMP får mandat att utveckla och ta hand om platsen under alla årstider.

Centrum för AMP skapar en lokal platsorganisation med egen personal som är närvarande på platsen. De offentliga och privata aktörerna vid platsen bidrar med finansiella resurser för platsorganisationens drift samt med lokal erfarenhet.
Centrum för AMPs sätt att arbeta är unikt utifrån svenska förhållanden.