Skip to main content

Platsaktivering av offentliga rum

AMP-modellen

Affärs- och medborgarplatsmodellen (AMP-modellen) är en platsutvecklingsmodell som syftar till att levandegöra platser för att skapa trygghet och minska brott.

Om AMP-modellen

AMP-modellen stärker tryggheten på en avgränsad plats som ett torg, genom ett aktivt omhändertagande av platsen och att erbjuda ett kostnadsfritt utbud som gör att många olika grupper trivs och vill vistas där. AMP-modellen bygger gemenskap, stärker platsens kollektiva förmåga och skapar kapabla väktare. Ytterst bidrar AMP-modellen till det situationella brottsförebyggande arbetet på platsen. 

Närvaro. Två heltidsanställda arbetar med planering och drift från en AMP-hubb (ett kontor) i anslutning till platsen. Verksamheten planeras säsongsvis utifrån ett årshjulstänk. Personalen blir platsens ögon, öron och mun, vilket genererar en tryggare, trivsammare och mer välfungerande plats. 

Platsaktivering genom daglig verksamhet året om. Verksamheten är ”öppen” sex dagar i veckan under hela året. Gestaltning och etablering av platsen sker tillsammans med kostnadsfri aktivering, aktiviteter och evenemang. Det gör platsen trivsam och får människor att vilja vistas där. Därigenom stärks också tryggheten. De dagliga aktiviteterna skapar gemenskap och ett kollektivt ägandeskap av platsen.

​Evidensbaserad. Verksamheten är mätbar och att den löpande utvärderas. Vi mäter därför antal besökare samt köns- och åldersfördelning på platsen för att säkerställa en bred representation på platsen. Tillsammans med forskningsinstitutet RISE har vi tagit fram en utvärderingsmodell för att mäta platsens funktioner.

Samfinansierad. En AMP har en grundfinansiering om tre miljoner kronor per år. Kommunen står för hälften och näringslivet för hälften. Varje satsad kommunal krona matchas alltså av den privata sektorn. Kommunens satsning motiverar fastighetsägare att bidra trots att de inte äger marken. 

Evidensbaserat arbete

I AMP-modellen är en central del att arbeta evidensbaserat, ständigt utvärdera, lära och utveckla verksamheten. Parallellt med vår operativa verksamhet på platserna så bedriver vi ett omfattande mät- och uppföljningsarbete. Vi samlar data över flöden och deltagare på våra platser och har byggt upp en databas där vi för statistik över antal deltagare och besökare samt köns-och åldersfördelning för våra aktiveringar, aktiviteter och evenemang. Det gör vi för att säkerställa en bred representation på platsen, att vi är på rätt väg och gör rätt saker. 

Vi har sedan starten haft ett samarbete med forskningsinstitutet RISE som gjort uppföljande rapporter för våra piloter samt tagit fram en Handbok för mätning och uppföljning av utvecklingen på affärs och medborgarplatser. Vi har dialog med forskare och uppmuntrar såväl följeforskning och examensarbeten görs med våra platser som utgångspunkt.   

Vid etablering av en ny plats görs en platsanalys och mätetal för målsättningarna för verksamheten görs i en nollmätning. Nyckeltalen följs upp under verksamhetens löptid och inom ramen för att bygga kunskap utvecklas uppföljning och mätpunkter löpande för att öka evidensen och kunskapen och möjliggöra studier över vad händer med närområdet där det finns en AMP. Genom mätningarna kan också AMPs verksamhet utveckla, kunskapen ökas och vi kan leverera ett stort mervärde tillbaka till såväl lokala finansiärer som våra medlemmar.   

Detta måste få fortsätta och skulle behövas på många liknande platser. Fantastisk glädjespridare som måste göra enorm nytta! Så imponerad!

Meddelande till Haninge entrés Instagram 1/9 2023.

Det är mycket aktiviteter för barn och folk hänger här. Mysigt att folk spelar schack här

Från Forumtorgets upplevelseundersökning oktober 2023

Min upplevelse är att ni verkligen skapat ett rum för alla, och gjort platsen både trivsam och tryggare. Jag hör någon spela på pianot nästan varje dag, och blir glad av konsten, och allt liv och rörelse. Tänk också alla goda möten ni möjliggjort, och all kultur som fått ta plats hos er.

Kommentar på Haninge entrés Facebooksida 20/11 2023

Entré har senaste året gjort så fint i pendeltågshallen med julgranar, spel etc. Nu fanns det ett piano där när jag passerade sist. Vem som helst får spela spelen eller klinka på pianot. Jag tycker det är ett lyft för pendelstationen.

Ur Facebookgruppen ”Haninge aktuella händelser” 14/8 2023

Nykelfaktorer

Platsen
En välavgränsad plats underlättar för fastighetsägarna vid platsen att motivera sin del av finansieringen. Det blir en tydlig koppling mellan finansiering och insatser på platsen. Samtidigt möjliggör den privata samfinansieringen i sig ett argument för kommunen att ta sin del av finansieringen.

Mandatet 
Kontraktet med kommunen ger oss ett tydligt mandat som gör oss snabbfotade. I vår roll kan vi verka horisontellt över de stuprör som ofta skapar låsningar internt inom kommunen. Genom partnerskap istället för upphandling kan en AMP se till att städning, klottersanering, skötsel och ordning fungerar på platsen.   

Lång löptid
Genom avtalens längd, vanligen två år i taget, ges goda förutsättningar för investeringar på platsen, såsom belysning, etablering, inköp av möbler, spel etc. Det tar tid att etablera och skapa kännedom om att det händer saker på platsen. Den långa löptiden ger även en förutsägbarhet och är inte kostnadsdrivande.   

Ekonomiskt effektivt 
Tack vare samfinansieringsmodellen får varje medfinansiär mer för pengarna än vad som skulle kunnat åstadkommits om var och en skulle gjort något motsvarande på egen hand. Avtalspartners saknar ofta organisation för denna typ av verksamhet. Med modellen tillförs upparbetad kunskap och erfarenhet och det krävs inte egen personal eller behov av att anlita konsulter. Genom vår modell, där evidensbaserat arbete är ett ledord, kan vi också leverera god återkoppling och transparent uppföljning åt våra intressenter. 

Våra medlemmar

Grundare och medlemmar i Centrum för AMP är följande organisationer.

  • Nyhetsbrev

Denna uppgift är obligatorisk