Skip to main content

Från kontakt till aktivering

Etablering

Skapa en ny mötesplats med oss.

Vår etableringsprocess

Kontakta oss!

Vill du öka ambitionsnivån för trygghetsskapande på en offentlig plats? Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi tillsammans kan starta upp AMP-modellen i din kommun.

Centrum för AMP tecknar en avsiktsförklaring med kommunen

Avsiktsförklaringen tecknas mellan kommunen och Centrum för AMP för att etablera långsiktiga relationer och en gemensam process med målbilden att inrätta en lokal AMP-organisation.

Förankringsprocess

Utifrån avsiktsförklaringen kan förslaget förankras i kommunens olika delar. Centrum för AMP förankrar med lokala näringslivet, i synnerhet fastighetsägare.

Avtal med kommunen

Centrum för AMP tecknar avtal med kommunen. Vanligen ett IOP-avtal, vilket bäst speglar AMPs verksamhet.

Platsutvecklingsavtal med lokalt näringsliv

Centrum för AMP tecknar platsutvecklingsavtal med lokalt näringsliv, företrädesvis fastighetsägare i anslutning till platsen.

Platsanalys

Centrum för AMP genomför en platsanalys och en gemensam målbild tas fram som grund för rekrytering för en lokalt bildad AMP-organisation.

Invigning av ny AMP!

 1. Steg 1
 2. Steg 2
 3. Steg 3
 4. Steg 4
 5. Steg 5
 6. Steg 6
 7. Steg 7

Vi levererar

Platsorganisationens grundfinansiering har hittills uppgått till tre miljoner kronor per år, vilket har samfinansierats med medel där hälften kommer från kommunen och hälften från den privata sektorn. Utöver detta har vi även fått substantiella medel från lokala sponsorer till exempel Länsförsäkringar Uppsala och Ica Maxi Haninge. För detta levererar vi:

 • En plats som är aktiverad året runt
 • Två heltidsanställda
 • Bemanning på platsen sex dagar i veckan
 • Ca 100 aktiviteter
 • Ca 50 evenemang
 • Ökad trygghet
 • Minskad skadegörelse
 • Ögon, öron och ett samordnande av platsen

Samarbetet

Med stöd av avtalsbaserade samarbeten med kommuner och lokala fastighetsägare tillsätter vi lokala platsorganisationer, genom vilka vi utvecklar och tar hand om allmänna platser för att göra dem trevligare och tryggare. Verksamheten pågår sex dagar i veckan under årets alla säsonger.  

Den legala strukturen vid varje plats är ett avtalsbaserat partnerskap mellan Centrum för AMP och aktuell kommun samt mellan Centrum för AMP och lokala fastighetsägarna kring platsen. Gemensamt definierade mål fastställs och Centrum för AMP får mandat att utveckla och ta hand om platsen.  

Centrum för AMP skapar en lokal platsorganisation med egen personal som är närvarande på platsen. De offentliga och privata aktörerna vid platsen bidrar med finansiella resurser för platsorganisationens drift samt med lokal kunskap. 

Avtal med kommuner

Centrum för AMP:s överenskommelse med en kommun om bildande av en Affärs- och medborgarplats (en AMP) utformas normalt som ett idéburet offentligt partnerskap (IOP).  

Av överenskommelsen följer att parterna gemensamt upprättar en platsorganisation som samfinansieras av parterna. Insatserna från respektive parts sida handlar normalt om personalresurser och ekonomiska bidrag. Det kan också röra sig om konkreta åtaganden, såsom att tillhandahålla en lokal eller viss utrustning till platsorganisationen.  

En central del av överenskommelsen är mandatet över platsen. Platsorganisationen får av kommunen rätt att utveckla och använda den aktuella platsen utifrån vissa i överenskommelsen närmare angivna syften.  

Överenskommelserna ingås med ett långsiktigt perspektiv, normalt med minst två års löptid.  

Avtal med fastighetsägare

Med de lokala fastighetsägarna upprättar Centrum för AMP två avtal, ett samarbetsavtal och ett platsutvecklingsavtal.  

Samarbetsavtalet beskriver kortfattat vissa ömsesidiga åtaganden av vikt för utvecklingen, såsom det gemensamma ansvaret för omhändertagande av fastigheterna vid platsen  (klottersanering m.m.) samt fastighetsägarnas engagemang i det lokala kunskapsrådet. 

 Enligt platsutvecklingsavtalet avtalar parterna om att Centrum för AMP ska arbeta med marknadsföring av platsen, vilket innefattar bland annat att göra platsen trevlig att vistas på, genom exempelvis möblering, belysning, rumsskapande installationer, dekorationer och växter samt genom tillhandahållande av spel, böcker och arrangemang av aktiviteter och större evenemang, samt att arbeta med kommunikation för att få människor att besöka platsen.  

Avtalens tidsperiod speglar löptiden i överenskommelserna med kommunen.  

Våra medlemmar

Grundare och medlemmar i Centrum för AMP är följande organisationer.

 • Nyhetsbrev

Denna uppgift är obligatorisk