Skip to main content

Platsaktivering i praktiken

Kunskapscentrum

Ta del av vår kunskap och våra erfarenheter.

Vårt Kunskapscenter

Våra praktiska erfarenheter har gjort oss till experter inom platsaktivering i praktiken. Vi genomför bland annat regelbundet platsanalyser och trygghetsmätningar och har kunskap om hur vårt arbete kan appliceras i företags och kommuners hållbarhetsarbete.

Vårt arbete är både förankrat i teori och praktik och baserat på både internationella och nationella teorier och erfarenheter som har anpassats till nationella förhållanden. Vi har både teoretisk kunskap utifrån att ha utformat och utvecklat AMP-modellen och också praktisk erfarenhet efter att ha drivit verksamheter på offentliga platser sedan 2021.  

Vi hoppas även kunna inspirera fler att satsa på platsaktivering i offentliga rummet och delar mer än gärna med oss av våra erfarenheter och hur vi hanterat olika utmaningar. Vi har en hög ambitionsnivå. Vi vill att alla människor alltid ska känna gemenskap och trygghet på offentliga platser.

Vi använder oss av välprövade metoder och verktyg som ger resultat.

Kontakta oss gärna för föreläsningar eller panelsamtal anpassat efter era specifika önskemål eller utmaningar.

Platsutveckling i Sverige

I stora delar av världen arbetar man sedan decennier tillbaka med utveckling och aktivt omhändertagande av allmänna platser i samarbeten mellan offentliga och privata aktörer (så kallade BIDs). Även i Sverige finns vissa erfarenheter av platsutvecklingsarbete med ett bredare perspektiv. Forskningen visar på goda resultat. Några av de effekter som man kan förvänta sig av en lyckad platsutveckling är ökad trygghet och välmående för människor samt minskad skadegörelse och annan brottslighet. Utvecklingen kan vidare förväntas medföra förbättrade förutsättningar för lokalt näringsliv, vilket gynnar såväl sysselsättningen som utvecklingen av fastighetsvärden. 

Enligt Broken Windows teorin skapar nedklottrade, skräpiga och mörka platser otrygghet, genom att signalera acceptans och därmed förstärker dåligt beteende, medan omhändertagna platser signalerar att här bryr vi oss och därför minskar förekomsten av skadegörelse. 

Läs mer om trygghetsproblematik och hur platsutveckling kan öka välmåendet i vår bakgrundsbeskrivning.

Resultat

Vi kan konstatera att AMP-modellen är en modell som fungerar väl och uppskattas av såväl finansiärer som medborgare. Vi har med vår modell visat på en väg som skapar både samhällsnytta och affärsnytta.  

Minskad otrygghet i Haninge
Enligt
våra trygghetsundersökningar riktad till boende i närområdet vid Haninge entré upplevde 42 procent att folk beter sig respektlöst/störande vid Haninge entré innan vår etablering 2022. 2023 hade siffran minskat till 28 procent. 2022 upplevde 59 procent att det förekom skadegörelse eller klotter vid Haninge entré vilket 2023 har minskat till 33 procent. 

Naturlig mötesplats i Uppsala
Efter tre år med AMP-modellen på Forumtorget i Uppsala har platsen etablerats som den naturliga mötesplatsen för Uppsalas föreningar, organisationer och företag att ta plats i och aktivera det offentliga rummet.  Under 2023 samarbetade platsorganisationen med ett femtiotal föreningar för att attrahera människor i alla åldrar, med olika bakgrund och intressen.  Under 2023 höll platsorganisationen Forumtorget öppet i snitt 40 timmar i veckan under 303 dagar. 35 evenemang och 73 aktiviteter anordnades för att attrahera Uppsalaborna och de fyra miljoner människor som passerar torget under ett år. 

40%

minskad skadegörelse vid Haninge entré.

11 205

passerar Forumtorget varje dag.

50%

fler vistades vid Haninge entré.

50st

samarbeten med lokala organisationer i Uppsala.

Kunskap & erbjudande

Platsanalyser
Innan en etablering genomför vi en platsanalys av området vilken inkluderar upplevelse- och trygghetsenkäter med människor som bor och rör sig i närområdet. 

Samarbete med forskningsinstitutet RISE
Vi har sedan starten haft ett samarbete med forskningsinstitutet RISE som gjort uppföljande rapporter för våra piloter samt tagit fram en Handbok för mätning och uppföljning av utvecklingen på affärs och medborgarplatser. 

Egna undersökningar
Vi har tagit fram egna undersökningar och arbetar kontinuerligt med utvärdering och uppföljning för att säkerställa att vi är på rätt väg och gör rätt saker.  Två gånger per år (vår och höst) intervjuar vi besökare på våra platser för att följa upp gentemot våra målsättningar.  Vi genomför även trygghetsundersökningar för att ta reda på hur boende i närområdet upplever miljön. 

Egen databas
Vi samlar data över flöden och deltagare på våra platser och har byggt upp en databas där vi för statistik över antal deltagare och besökare samt köns-och åldersfördelning för våra aktiveringar, aktiviteter och evenemang. Det gör vi för att säkerställa en bred representation på platsen.
Vi har även dialog med forskare och uppmuntrar såväl följeforskning och examensarbeten görs med våra platser som utgångspunkt.    

Genom att vi hela tiden utvecklas och skapar mer kunskap kan vi leverera ett stort mervärde tillbaka till såväl lokala finansiärer som våra medlemmar.   

Våra medlemmar

Grundare och medlemmar i Centrum för AMP är följande organisationer.

  • Nyhetsbrev

Denna uppgift är obligatorisk