KUNSKAPSCENTRUM

Kompetens inom platsutveckling

Centrum för AMP är ett kunskapscentrum inom platsutveckling. Med hjälp av pilotprojekt i flera städer bygger vi upp kunskap om vilken typ av utveckling och verksamhet som fungerar bäst för svenska förhållanden. 

Centrum för AMP öppnade under år 2020 ett kansli i Stockholm. Kansliet utgör ett centrum för att samla och utveckla kunskap med hög relevans för utveckling av offentliga platser i Sverige.

Tillsammans besitter de anställda en bred kompetens inom platsutveckling, kommunal förvaltning, kommunikation, juridik, ekonomi och stadsplanering.

AMP-modellen

En modell för utveckling av offentliga rum.
AMP-modellen (Affärs- och medborgarplatsmodellen) har sin utgångspunkt i BID-modellen men är anpassad för svenska förhållanden. Modellen bygger på en mångårig internationell erfarenhet av liknande framgångsrika samarbeten mellan samhälle och näringsliv, bland annat i New York, USA.

Trygghetskommissionen

Bakgrunden till Centrum för AMPs verksamhet är Trygghetskommissionens arbete och slutsatser.
Kommissionen tillsattes i juni 2017 på initiativ av branschorganisationen Svensk Försäkring med uppgift att belysa utvecklingen av den anmälda vardagsbrottsligheten och den brottsrelaterade otryggheten samt lägga fram åtgärdsförslag för att bryta den negativa utvecklingen.

Ordförande i kommissionen var tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt.

Vetenskaplig uppföljning

Kontinuerlig uppföljning för att se vad fungerar bäst utifrån olika förutsättningar.
Centrum för AMP har ett etablerat samarbete med det statliga forskningsinstitutet RISE. Platsutvecklingens effekter undersöks tillsammans med forskare i ett samfinansierat forskningsprojekt.