Skip to main content

Platsaktivering i praktiken

Metodik

Gestaltning, aktivering, aktiviteter & evenemang

Metodik

Med närvaro på platsen sex dagar i veckan året runt skapar vi trivsamma och trygga platser. Våra verktyg för att skapa dessa attraktiva offentliga rum är gestaltning och etablering samt aktiveringar, aktiviteter och evenemang. En central utgångspunkt för AMP-modellen är att platsen ska vara för alla och erbjuda besökaren positiva upplevelser utan kostnad. Vi kvalitetssäkrar och möjliggör för till exempel organisationer och kulturaktörer att ta plats i och aktivera det offentliga rummet.   

Närvaro
Med närvarande avses att platsen ska förmedla att det finns ett värdskap i form av mänsklig närvaro och/eller spår av mänsklig närvaro. Det innebär att vi kan ha både bemannad och obemannad närvaro. Genom att skapa förändring och variation kan besökaren uppleva närvaro när exempelvis möbler då och då flyttas på eller kompletteras med spel. Möbler som lämnats ute över en längre period signalerar inte närvaro.   

Omhändertagande
Omhändertagandet av platsen sänder en signal om att platsen visas omsorg. Grönska kan skapa ett sådant signalvärde. Det är viktigt att hålla helt, rent och snyggt. I det partnerskap som AMP har med kommunen fyller platsorganisationen en viktig roll genom att rapportera behoven.   

Professionell produktion 
Vi kan platsen där vi verkar. Utöver vår dagliga närvaro på platsen bygger vi upp en mycket god kännedom om platsen genom att mäta flöden, vistelsetid, deltagare och åhörare på aktiviteter och evenemang. Vi har kunskap om infrastruktur på platsen såsom el, vatten etc för att möjliggöra aktiviteter och evenemang och vi söker nödvändiga tillstånd. Vi säkerställer att det som sker på platsen ha

Våra verktyg

Vi arbetar med att levandegöra platser genom att förse platsen med gestaltning och etablering samt med aktiveringar, aktiviteter och evenemang.   

Enligt Broken Windows teorin skapar nedklottrade, skräpiga och mörka platser otrygghet, genom att signalera acceptans, vilket förstärker dåligt beteende. Omhändertagna platser signalerar att här bryr vi oss och därför minskar förekomsten av skadegörelse. 

Gestaltning och etablering  
Gestaltningar och etableringar syftar till att skapa en rumslighet som gör platsen inbjudande att vistas på. Med gestaltning syftar vi på exempelvis vimplar, belysning eller grönska som kan skapa rumslighet. Etablering kan handla om scen, stolar, bord och musik. 

Vi jobbar även med omhändertagandet genom konst och installationer vilket attraherar alla typer av människor. Genom att byta ut installationer och konstutställningar regelbundet signaleras även närvaro på platsen.Någon har varit här och förändrat. 

Aktivering  
Aktiveringarna uppmuntrar människor att stanna till, interagera med varandra och med platsen och därmed bidra till en mer levande plats.
Här handlar det exempelvis om brädspel, fotbollsspel, ett offentligt piano eller food trucks på platsen. 

Aktiviteter och evenemang  
En aktivitet eller ett evenemang är schemalagt och kommuniceras bland annat i platsens kalender. Det kan genomföras i egen regi eller tillsammans med en eller flera externa aktörer. Vi mäter aktiveringar med antal deltagare och köns- respektive åldersfördelning. Evenemang mäter vi med antalet åskådare samt köns- respektive åldersfördelning.  

Under 2023 genomfördes över 250 aktiviteter och evenemang på våra platser. I samarbete med lokala föreningar och organisationer anordnades bland annat konserter, filmfestivaler, julmarknader, vernissage och cykelmek på både Forumtorget och vid Haninge entré. 

Våra medlemmar

Grundare och medlemmar i Centrum för AMP är följande organisationer.

  • Nyhetsbrev

Denna uppgift är obligatorisk