Skip to main content

Centrum för AMP har tillfrågats om att lämna synpunkter i samband med att Miljöförvaltningen i Stockholms stad tar fram en strategi för utomhusbelysning i Stockholms stad. Våra synpunkter baserar vi på våra erfarenheter av platsutveckling på Forumtorget i Uppsala och vid Haninge entré intill Handenterminalen i Haninge och har därmed lagt vårt fokus på belysning kopplat till trygghet och säkerhet. 

Stockholms stads belysningsstrategi ska behandla belysning utifrån utvalda fokusområden: 

  • Ljusföroreningar
  • Biologisk mångfald
  • Trygghet och säkerhet
  • Effektiv energianvändning
  • Smarta belysningsåtgärder

Centrum för AMP anser att: 

  • Stockholms stad har valt ut fem relevanta och viktiga fokusområden för en belysningsstrategi.
  • Strategin behöver synliggöra de målkonflikter som finns mellan de olika fokusområdena och erbjuda vägledning för prioriteringar mellan de olika fokusområdena som sannolikt kommer att behöva göras på olika platser. 
  • Strategin bör sätta som utgångspunkt att belysningsåtgärder ska anpassas till användarnas behov på platsen.
  • Platsspecifik hänsyn är viktig. Belysningens användningsområde bör anpassas efter platsens behov och förutsättningar. Exempelvis den varmvita belysningen med lampskärmar vid Forumtorget i Uppsala hade inte lämpat sig lika bra vid Haninge entré där starkare belysning behövs för att skapa bättre synlighet och sikt.
  • Slutligen vill Centrum för AMP understryka att belysningsstrategin inte bara bör gälla vid investering eller etablering av belysning och armaturer utan att det är minst lika viktigt att den löpande driften inkluderas i strategin. En armatur som inte lyser är sämre än ingen armatur alls.