Skip to main content

Hur kan en gigantisk väv, ett piano och Instagramkreatörer skapa gemenskap och trygghet i offentliga rummet?

Under två år har Centrum för AMP bedrivit ett platsutvecklingsarbete vid Haninge entré. Under perioden minskade upplevelsen av störande beteenden med över 30 procent och skadegörelsen med 40 procent.

Genom att ge utrymme för kulturen har Haninge entré förvandlats från en plats där folk helst bara hastar förbi, till en plats att träffas på och dröja sig kvar. Till skillnad från de flesta platsutvecklingsprojekt som är temporära och säsongsbundna är den AMP-modell som vi utvecklat unik. Vi bedriver verksamhet varje dag, året runt på offentlig plats vilket stärker den lokala gemenskapen.

Från otrygg transportsträcka till gemensam kulturell mötesplats – året runt
2021 var den ökända gångtunneln vid Haninge Centrum en plats människor undvek.  Under de två åren med AMP-modellen har kommunen förhöjt miljön med belysning, växtlighet, skyltning och bänkar.  Genom platsutvecklingsorganisationen Haninge entré har platsen även aktiverats med konstutställningar, konserter, loppmarknader och andra aktiviteter. Under 2022 och 2023 var verksamheten igång sex dagar i veckan, året runt. Här kunde alla besökare kostnadsfritt spela pingis, piano eller bara hänga. Platsen fick en hel del stammisar och variationen av aktiviteter gjorde också att nya målgrupper lockades. Ett av de uttalade målen var att sänka tempot och att få människor att vistas längre på platsen. Sedan starten fördubblades antalet besökare som stannar kvar på platsen. Allt för att stärka ett kollektivt ägandeskap av platsen.

Unikt samarbete med gemensamma hållbarhetsmål
Haninge entré finansierades av kommunen, fastighetsägarna Niam, Revelop, Riksbyggen och SBB, samt ICA Maxi Haninge under ledning av Centrum för AMP.  Alla med den gemensamma drivkraften att uppnå en hög nivå av social hållbarhet. En avgörande framgångsfaktor har varit det mandat som den lokala platsorganisationen har fått av kommunen för platsen. Det har gjort det lättare att utöva arbetet i praktiken och snabbt gå från ord till handling. Den personella dagliga närvaron har även möjliggjort regelbundna dialoger med människor som rör sig runt platsen för att lyssna på vad de verkligen efterfrågar. Personalen på plats kan därmed kontinuerligt anpassa miljön och aktiviteterna efter omgivningens behov och önskemål.

“I slutändan handlar det om att vi alla vill bidra till områdets trygghet, säkerhet och attraktivitet”
säger Veronica Persson, sälj och marknadsansvarig på Riksbyggen

Resultat
Utvärdering av verksamheten har skett utifrån fyra parametrar; attraktivitet, trygghet, meningsfulla aktiviteter och social mångfald. Under verksamhetsåren har samtliga parametrar förflyttats i rätt riktning i Haninge enligt mätningar gjorda av forskningsinstitutet RISE, 2022 och 2023.

Som ett komplement till undersökningen genomfördes även en enkätundersökning riktad till boende i närområdet, 2022 och 2023. Innan starten upplevde 42 procent att folk beter sig respektlöst/störande vid Haninge entré och 2023 hade siffran minskat till 28 procent. 2022 upplevde 59 procent att det förekom skadegörelse eller klotter vid Haninge entré vilket 2023 har minskat till 33 procent.

Social hållbarhet leder till lönsamhet
Med nya lagkrav och ökade förväntningar från fastighetsbranschens intressenter att satsa på social hållbarhet, behövs denna typ av initiativ som både ger direkt och långsiktigt resultat. Att levandegöra platser enligt AMP-modellen skapar folkliv och därmed ökad trygghet och bättre miljöer för fler människor att vistas i. Kan den sociala hållbarheten förbättras kan driftkostnaderna minskas, attraktiviteten av området ökas och få ett bättre rykte och därmed större efterfrågan.  Den minskade skadegörelsen leder även direkt till minskade driftskostnader.

Våra medlemmar

Grundare och medlemmar i Centrum för AMP är följande organisationer.

  • Nyhetsbrev

Denna uppgift är obligatorisk