Skip to main content

Vad skapar en framgångsrik plats?

Det nya analysverktyget Platspyramiden identifierar vilka faktorer som skapar framgångsrika platser, och ger verktyg till att utveckla platser med stor potential. Platspyramiden bygger på analys av läge, stadsrum, stadsliv och bilden av platsen. Platspyramiden kan användas av alla aktörer i platsutvecklingsprocessen för att identifiera framgångsfaktorer och lämpliga insatser. AMP-modellen kan bidra med insatser och accelerera ett flertal av dessa framgångsfaktorer.

Rapporten Platspotential och Platspyramiden är framtagen av Spacescape på uppdrag av och i samarbete med Fastighetsägarna Stockholm och Centrum för AMP. Syftet är att inspirera och accelerera framtida platsutveckling.

Platspyramiden har fyra nivåer. Längst ner i pyramiden finns grunden för en framgångsrik plats: läget i staden. Nästa nivå är stadsrummets utformning. Därefter kommer livet på platsen, det vill säga människor och verksamheter som använder platsen. I toppen på pyramiden finns bilden av platsen, hur den uppfattas och beskrivs i lokalsamhället och media. Varje nivå beskrivs sedan med åtta kvaliteter.

AMP-modellen passar bäst och behövs mest på platser med stora flöden och hög anonymitet, där det är hög risk för brott.  Därför passar vi på platser med huvudstråk och/eller kollektivtrafiksnoder (som identifieras i läget) samt där det finns verksamhet i bottenvåningarna och gärna bilfritt, gång- och cykelytor (som identifieras i rummet) .

På denna typ av platser kan AMP-modellen accelerera eller tillföra dessa potentialer:

Vi gestaltar våra platser med grönska, sittplatser, musik och konstinstallationer och varje år kurerar vi cirka 150 aktiviteter och evenemang som lockar olika målgrupper inklusive barnfamiljer. Forumtorget är idag en destination och mötesplats för Uppsalaborna med en hög upplevd trygghet där besökarna tycker att platsen är levande och erbjuder attraktiva aktiviteter och evenemang. Det visar de undersökningar som vi gör regelbundet på platsen. Under våren livesände P4 Uppland från Forumtorget och både lokal och regional media rapporterar återkommande om våra platser. 

Våra medlemmar

Grundare och medlemmar i Centrum för AMP är följande organisationer.

  • Nyhetsbrev

Denna uppgift är obligatorisk