Om Centrum för AMP

Hem > Om oss

Vad vi gör

Föreningen Centrum för AMP ska främja etablering, utveckling och spridning av AMP-modellen i Sverige. Verksamhetens mål är att ta fram och utveckla kunskap om AMP-arbetet och dess effekter samt att ge lokala AMP-organisationer stöd och hjälp.

Centrum för AMP bygger på ett förslag från Trygghetskommissionen och är en ideell förening grundad av Svensk Försäkring, Svensk Handel, AMF Fastigheter, Atrium Ljungberg, Humlegården Fastigheter och Vasakronan.

I Affärs- och Medborgarplats (AMP)-modellen står begreppet Affär för nödvändigheten av att ha kommersiella krafter närvarande på en plats för att få den levande och attraktiv. Med Medborgarreferensen markeras att det är fråga om att skapa offentliga rum som är tillgängliga för alla. 

Platsreferensen betonar själva platsens betydelse och nödvändigheten av att skapa en levande, attraktiv samhällsmiljö där människor vill uppehålla sig.

Modellen har sin utgångspunkt i internationellt beprövade modeller och skiljer sig från traditionella samverkansformer på så sätt att den har ett tydligt mandat i en fast lokal organisation hörande till en specifik plats. 

Platsutveckling

Staden är och har under århundraden varit en plats där människor möts. På de offentliga platserna i staden har det bedrivits handel och de möten som då skedde mellan människor var någonting som kom med på köpet.

De allmänna platserna har en viktig funktion genom att det är där som olikhet möts och konflikter kan komma upp till ytan. På dessa platser kan vi lära oss om demokrati och tolerans och möta människor som inte är precis som oss själva. För att de offentliga platserna ska kunna erbjuda en sådan funktion så måste dock alla känna sig välkomna och trygga i att vistas där, vilket i dagsläget inte alltid är fallet.

AMP-modellen är sprungen ur tanken om Platsutveckling (Placemaking) att det är möjligt att genom ett fokus på platsen skapa aktivitet, attraktivitet och trygghet. Det är en lärande modell, där vi bygger vidare på grunden från internationella och nationella projekt. För att skapa en bra plats och en närmiljö som är trygg och attraktiv krävs insatser och kompetens både på planeringsstadiet och löpande i förvaltningen och utvecklingen. 

Internationellt finns många projekt som har arbetat med en fastare organisation kring en plats, vilket visat sig hålla över tid på ett bättre sätt än många samverkansprojekt. Ett av de exempel som brukar lyftas fram är Bryant Park i New York.

Att åstadkomma trygga platser för både lokala verksamheter och medborgarna gör att platsens roll i det demokratiska systemet lyfts fram. Ett av våra mål är att utveckla en modell som fungerar över tid i Sverige och Norden, så att platsen är aktiv och attraktiv för alla medborgare.