Skip to main content

Kommunstyrelsen i Uppsala tog idag ett beslut som fastställer att Uppsala blir första pilotprojektet för AMP-modellen i Sverige. AMP-modellen är en nyligen framtagen metod för att skapa attraktiva och trygga platser för alla. Nu blir Uppsala första stad att prova på modellen.

AMP står för Affärs- och medborgarplats. Den grundläggande tanken är att alla aktörer, både offentliga och privata, som finns i ett område går samman och tar ett gemensamt ansvar för området i fråga. 

Efter pandemin och till följd av digitalisering och förändrade inköpsvanor kommer vi behöva nya svar för hur våra torg och andra publika platser ska upplevas som attraktiva och trygga. Uppsala blir först i Sverige med att använda AMP-modellen för att åstadkomma det, säger Fredrik Reinfeldt, Centrum för AMP:s ordförande. 

AMP-modellen är utvecklad för att göra en plats mer öppen att vistas på för alla, vilket också är brottförebyggande och trygghetsskapande. Modellen är en metod för platsutveckling som bygger på att lokala aktörer går samman för att ta ansvar och utveckla den plats där de bor och verkar.

Platsen för den lokala AMP:n kommer att vara i centrala Uppsala och under hösten kommer olika aktörer att bjudas in för att tillsammans med Uppsala kommun och Centrum för AMP hitta den bästa avgränsningen och en bra lokal till AMP-hubben. Under de inledande diskussionerna har Forumtorget lyfts fram som en lämplig plats. Pilotprojektet pågår under två års tid och AMP-platsen i Uppsala invigs våren 2021. 

– AMP-modellen är intressant och har haft positiv effekt i andra städer i världen. Vi är ständigt beredda att testa nya metoder för att öka tryggheten i centrum och kommer därför inleda ett pilotprojekt med en lokal affärs-och medborgarplats i centrala Uppsala, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Diskussionerna kring ytterligare pilotplatser pågår fortfarande så det är fortfarande inte försent att höra av dig om du har en plats i din närhet som inte nått sin fulla potential.

Sara Bjurström
VD, Centrum för AMP
sara.bjurstrom@centrumforamp.se
08-21 18 00